• REURBANIZACE CENTRA MĚSTA HOSTIVICE

  • Termín: 30.10 - 18.12.2017

  • Místo: Hostivice

Předmětem soutěže je komplexní urbanisticko-architektonický ideový návrh reurbanizace centra města HOSTIVICE.

Jednofázová ideová urbanisticko-architektonická soutěž otevřená i pro neautorizované osoby.

Požadavky na řešení předmětu soutěže:


• Navrhnout ideovou architektonicko-urbanistickou zástavbu nového centra města tak, aby vzniklo kvalitní městské centrum, vhodně navazující na okolní stávající zástavbu včetně návrhu základního architektonického řešení jednotlivých navržených staveb.
• Nové centrum města by mělo být navrženo jako území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení a služby všeho druhu, to vše s převažujícím podílem funkce pro bydlení v bytech.
• Návrh nového centra by měl vhodným způsobem respektovat bezprostřední okolní zástavbu, musí být dopravně plně obslužitelné ze stávajících komunikací.
• Návrh by měl respektovat zachování stávající stavby statku na pozemku parc. č. 676, tento objekt může být vhodně začleněn do návrhu. Ostatní budovy a zařízení ve vymezené ploše budou nahrazeny.
• Návrh by měl rovněž obsahovat řešení nábřeží potoka nacházejícího se v severní části řešeného území.
• Doporučuje se v maximální míře řešit kapacitní parkování v podzemních podlažích. Měřítko hmot a výškovou hladinu je třeba volit s ohledem na prostorové vazby a organismus města s odhadem budoucích potřeb a trendů.
• Řešené území se nachází v prostoru vymezeném ulicemi Cihlářská, Československé armády, K Nádraží a Potoční, vyjma zástavby přiléhající k ulici K Nádraží. Součástí území je i stávající komunikace V Koutě.
• Řešení výše neuvedených aspektů předmětu soutěže je ponecháno na invenci účastníků.

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč): 300'000,-


• První cena se stanovuje ve výši 150 000,- Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých)
• Druhá cena se stanovuje ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).
• Třetí cena se stanovuje ve výši 50 000, - Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
• Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka a odměny ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

Porota


Řádní členové poroty - závislí


Petra Studničková, MÚ Hostivice
Zdeňka Váchová, Czech Develop Services s.r.o.

Řádní členové poroty - nezávislí


Ing. arch. Jiří Ehl
Ing. arch. Klement Valouch
Ing. arch. Tomáš Pavlík

Náhradníci poroty - závislí


Mgr. Marek Makový

Náhradníci poroty - nezávislí


Ing. arch. Jiří Košťál

aktuální soutěže ////////

CO JE VESTYBUL.CZ?

Portál pro českou architekturu, nabízející přehledné shrnutí všech architektonických akcí a událostí v Čechách
Vestybul slouží jako orientační výchozí bod pro zájemce o architekturu. Je rozcestníkem a ukazatelem kvalitních akcí.
Pro větší vzdělanost, pro zlepšení kvality, pro rozšíření architekturu, pro posluchače architektury.

Pořádáte akci?

Chcete propagovat?

Unikla nám Vaše akce?

-

Napište nám!

Ať už jste kdokoliv..

Pořadatel

Oslovte co nejvíce návštěníků

Ušetřete náklady za reklamu

Mějte přehled o všech akcích


Návštěvník

Všechny akce pohromadě

Nejnovější události z architektury

Žijte architekturou!

...zde se neztratíte!